arrow Stories

Veem transformeert vanuit visie en fair practice naar het ‘100 Dagen Huis’

13 oktober 2016

Persbericht 13 oktober 2016

Veem Huis voor Performance maakt de uitgesproken keuze om voor de nieuwe kunstenplanperiode het Veem jaarlijks in plaats van een heel jaar, gedurende honderd aaneengesloten dagen als Huis voor Performance neer te zetten. Met deze wijziging van het ondernemingsplan, die op 1 januari 2017 van kracht is, kiest het Veem ervoor om ondanks de minder toegekende middelen geen inhoudelijk compromis te maken. Met het ‘100 Dagen Huis’ manifesteert het Veem zich in gecondenseerde vorm volgens de visie die ze in haar plannen uitsprak zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Anne Breure (artistiek directeur): “Het ‘100 Dagen Huis’ stelt ons in staat om in plaats van te schaven, juist te bouwen; om in te zetten op ‘moving forward’, in plaats van ‘cutting back’. Met sterke verbanden en samenwerkingen in het (inter)nationale dans- en performancelandschap en het Amsterdamse kunstenveld zal het Veem zich zo telkens opnieuw als een onmisbaar huis in de stad profileren. ” 

Bij de toekenningen van de subsidies 2017-2020 kreeg Veem als productiehuis voor dans en performance van het Amsterdams Fonds voor de Kunst een zeer positief advies en werd met haar nieuwe leiderschap en inhoudelijke keuzes erkend als een belangrijke innovatieve instelling. Ondanks deze waardering kreeg het Veem voor de komende jaren slechts een minimale verhoging van de subsidie die zij de afgelopen periode ontving – een substantieel lager bedrag dan werd aangevraagd. Hoewel het Veem trots is op de inhoudelijke erkenning en in Amsterdam plots het grootste dans- en productiehuis werd, is zij tegelijkertijd verontrust over hoe de gehonoreerde visie, werkwijze en kwaliteit gewaarborgd kunnen blijven, nu de financiële basis die ertegenover staat zeer beperkt is. Als antwoord op dit besluit van het Amsterdams Fonds voor de Kunst transformeert het Veem in 2017 naar het ‘100 Dagen Huis’. Dit herziene plan werd voor de deadline van 3 oktober bij het fonds ingediend.

Een huis als voorstel

Het herziene plan onderstreept en activeert de kracht van de artistieke visie en inhoudelijke slagkracht van het Veem als motor voor vernieuwende en spraakmakende dans en performance. Het ‘100 Dagen Huis’ is een huis waar makers en toeschouwers elkaar ontmoeten, inspireren en uitwisselen. Wij zetten ieder jaar een huis neer waar kunst, politiek, ideeën en mensen samenkomen. Het ‘100 Dagen Huis’ manifesteert zich terugkerend als hét Huis voor Performance binnen een intensieve, herkenbare periode en is gebaseerd op een ‘fair practice’. Met dit voorstel levert de organisatie niet in op productievoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kunstenaars en cultuurwerkers en verkiest daarmee kwaliteit boven kwantiteit. Het betekent dat het Veem in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan en om wordt gevormd naar een projectorganisatie. De overige dagen zal het Veem als werk- en montageplek door makers gebruikt worden en een incubatieruimte voor nieuwe ideeën zijn. 

Amsterdams dans- en performance veld

Terwijl het Veem zich ernstig zorgen maakt over het dans- en performance veld in Amsterdam en met name over de ruimte voor ontwikkeling van talent en de productie van internationaal georiënteerd, hedendaags en cutting-edge werk, gaat het Veem op deze manier vastberaden de toekomst in. Vanaf 2017 start het Veem in samenwerking met partners met het organiseren van een serie expertmeetings – om als veld (makers, publiek, instellingen) met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een dans- en performance huis als publieke instelling. Met het ‘100 Dagen Huis’ zal het Veem zich de komende kunstenplanperiode onvoorwaardelijk manifesteren en een overtuigd voorstel doen voor wat zo’n huis in deze tijd kan en moet zijn: in verbinding met het veld, de stad en onze (inter)nationale en lokale partners.